İhale Tarihleri

18 Haziran 2020 11:00

Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı (E-İHALE)T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
 
İHALE İLANI
 
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/234317
 
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Brüt 14.215 ha alanın sulanmasını sağlayacak S1-B1 Ana Boru Hattı ve Şebekesi (Y1 Ayrımı hariç) İnşaatı'nın yapımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  • 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan A / IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  • İnşaat Mühendisliği bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
 
 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ø 3000 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 14,26% 30,9% 11
Boru Hendeğinde Yataklama, Yastık ve Gömlek Tabakası Yapılması 3,68% 7,97% 3
Ø 1800 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 3,31% 7,17% 3
Boru Hendek Kazısının Yapılması ve Kazı Fazlasının Depo Sahasına Nakli 3,25% 7,05% 3
İşletme Bakım Yolu Yapılması (4 m platformlu) 3,05% 6,6% 2,5
Ø 2800 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 1,84% 3,99% 1,5
Ø 2600 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 1,78% 3,86% 1,5
Çeşitli Profil, Demir, Saç İle Münferit İmalat Yapılması ve Yerine Konulması 1,55% 3,35% 1,5
C20/25 ve C25/30 Sınıfında Beton İmalatı Yapılması Yerine Konulması 1,43% 3,1% 1
Ø 600 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 1,22% 2,65% 1
Ayrım, Hat Kapama Sanat Yapılarında Çelik Boru İmali Ve Döşenmesi 1,2% 2,6% 1
Ø 3000 Hat Üzerinde Hat Kapama Vanasının Mekanik Aksamının Temini ve Montajının Yapılması 1,1% 2,39% 1
İşletme Öncesi Devreye Alma 1,03% 2,23% 1
Ø 1000 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 1% 2,17% 1
H Tipi Çift Çıkışlı, Ultrasonik Sayaçlı, Ön Ödemeli, Kartlı Hidrantın Mekanik Aksamınıntemini Ve Montajının Yapılması 0,89% 1,94% 1
Ø 900 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,83% 1,79% 0,5
Ø 1200 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,8% 1,73% 0,5
Ø 700 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,73% 1,58% 0,5
Ø 355 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,67% 1,46% 0,5
Ø 1100 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,65% 1,41% 0,5
Ø 400 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,64% 1,39% 0,5
Ø 315 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,6% 1,3% 0,5
Ø 1000 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,56% 1,21% 0,5
Ø 900 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,55% 1,18% 0,5
Ø 315 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,54% 1,17% 0,5
Ø 400 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,52% 1,13% 0,5
Ø 800 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,5% 1,09% 0,5
Ø 280 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,46% 0,99% 0,5
Ø 450 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,44% 0,95% 0,5
Ø 600 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,43% 0,93% 0,5
Ø 280 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,43% 0,93% 0,5
Sanat Yapısı Kazısının Yapılması, Dolguya Konulması ve Kazı Fazlasının Depo Sahasına Nakli 0,4% 0,86% 0,5
Ø 500 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,38% 0,83% 0,5
Ø 355 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,38% 0,82% 0,5
Betonarme Demirinin Temini ve Yerine Koyulması 0,35% 0,77% 0,5
Ø 250 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,34% 0,75% 0,5
Ø 450 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,32% 0,7% 0,5
Ø 250 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,31% 0,68% 0,5
Ø 200 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,3% 0,65% 0,5
Ø 225 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,29% 0,63% 0,5
Ø 500 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,29% 0,63% 0,5
Ø 200 Anma Çaplı 8 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,27% 0,58% 0,5
Ø 225 Anma Çaplı 10 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,26% 0,57% 0,5
S1-B1 Y38 Boru Hattı Km: 5+524.86~5+641.95 Yatay Sondaj (Ø 1000) 0,25% 0,54% 0,5
Ø 315 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı HDPE Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,25% 0,54% 0,5
İşletme Bakım Yolu Yapılması (6 m platformlu) 0,24% 0,53% 0,5
Ø 1200 Anma Çaplı 6 Atü Basınç Dayanımlı CTP Boru ve Özel Parçalarının Tenmini ve Yerine Döşenmesi 0,24% 0,52% 0,5
 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.