İhale Tarihleri

22 Nisan 2021 11:00

İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 28. Paket Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi (ÖNYETERLİK)

YAPIM İŞİ KONTROLLÜĞÜ VE YAPI DENETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 28 Paket Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/198750
 
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 28. Paket Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve mücavir illerinde
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.04.2021 11:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
3.200.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 13.500.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 8.100.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 13.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Ön yeterlik kriteri olarak sunulacak olan anahtar teknik personel bilgileri tablosu 
POZİSYON ADET ASGARİ TOPLAM DENEYİM(YIL) ASGARİ BENZER DENEYİM(YIL)
İnşaat Mühendisi  1 5 3
İnşaat Mühendisi 1 5 3
İnşaat Mühendisi 1 5 3
İnşaat Mühendisi 1 5 3
 
b) Teknik Personel:
Teknik personellerin sayısı, unvanı ve niteliği (Bahse konu işin özel idari ve teknik şartnamesinde istenen teknik personellerin sayısı, unvanı ve niteliği belirtilmiş olup teknik personellerin her birinin adı ve unvanı sözleşme imzalanırken yazılacaktır.
No Adı Soyadı Unvanı Önerilen Pozisyon Diploma tarih ve no Ortak/Ücretli    /Taahhüt
1     Sorumlu Müdür/Proje Müdürü (İnşaat Müh./Mimar)    
2     Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)    
3     Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)    
4     Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)    
5     Kontrol Şefi (İnşaat Müh./Mimar)    
6     Hakediş Müh. (İnşaat Müh./Mimar)    
7     İş Güvenliği Uzm. (İnşaat Müh./Mimar)    
8     Peyzaj Mim./Ziraat Müh.    
9     Peyzaj Mim./Ziraat Müh.    
10     İnşaat Mühendisi/Mimar    
11     İnşaat Mühendisi/Mimar    
12     İnşaat Mühendisi/Mimar    
13     İnşaat Mühendisi/Mimar    
14     İnşaat Mühendisi/Mimar    
15     İnşaat Mühendisi/Mimar    
16     İnşaat Mühendisi/Mimar    
17     İnşaat Mühendisi/Mimar    
18     İnşaat Mühendisi/Mimar    
19     İnşaat Mühendisi/Mimar    
20     İnşaat Mühendisi/Mimar    
21     İnşaat Mühendisi/Mimar    
22     İnşaat Mühendisi/Mimar    
23     İnşaat Mühendisi/Mimar    
24     İnşaat Mühendisi/Mimar    
25     İnşaat Mühendisi/Mimar    
26     İnşaat Mühendisi/Mimar    
27     İnşaat Mühendisi/Mimar    
28     İnşaat Mühendisi/Mimar    
29     İnşaat Mühendisi/Mimar    
30     İnşaat Mühendisi/Mimar    
31     İnşaat Mühendisi/Mimar    
32     İnşaat Mühendisi/Mimar    
33     İnşaat Mühendisi/Mimar    
34     İnşaat Mühendisi/Mimar    
35     İnşaat Mühendisi/Mimar    
36     İnşaat Mühendisi/Mimar    
37     İnşaat Mühendisi/Mimar    
38     İnşaat Mühendisi/Mimar    
39     İnşaat Mühendisi/Mimar    
40     İnşaat Mühendisi/Mimar    
41     İnşaat Mühendisi/Mimar    
42     İnşaat Mühendisi/Mimar    
43     İnşaat Mühendisi/Mimar    
44     İnşaat Mühendisi/Mimar    
45     İnşaat Mühendisi/Mimar    
46     İnşaat Mühendisi/Mimar    
47     İnşaat Mühendisi/Mimar    
48     İnşaat Mühendisi/Mimar    
49     İnşaat Mühendisi/Mimar    
50     İnşaat Mühendisi/Mimar    
51     İnşaat Mühendisi/Mimar    
52     İnşaat Mühendisi/Mimar    
53     İnşaat Mühendisi/Mimar    
54     İnşaat Mühendisi/Mimar    
55     İnşaat Mühendisi/Mimar    
56     İnşaat Mühendisi/Mimar    
57     İnşaat Mühendisi/Mimar    
58     İnşaat Teknikeri    
59     İnşaat Teknikeri    
60     İnşaat Teknikeri    
61     İnşaat Teknikeri    
62     İnşaat Teknikeri    
63     İnşaat Teknikeri    
64     İnşaat Teknikeri    
65     İnşaat Teknikeri    
66     İnşaat Teknikeri    
67     İnşaat Teknikeri    
68     İnşaat Teknikeri    
69     İnşaat Teknikeri    
70     İnşaat Teknikeri    
71     İnşaat Teknikeri    
72     İnşaat Teknikeri    
73     İnşaat Teknikeri    
74     İnşaat Teknikeri    
75     İnşaat Teknikeri    
76     İnşaat Teknikeri    
77     İnşaat Teknikeri    
78     İnşaat Teknikeri    
79     İnşaat Teknikeri    
80     Elektrik Mühendisi    
81     Elektrik Mühendisi    
82     Elektrik Mühendisi    
83     Elektrik Mühendisi    
84     Elektrik Mühendisi    
85     Elektrik Mühendisi    
86     Elektrik Teknikeri    
87     Elektrik Teknikeri    
88     Elektrik Teknikeri    
89     Elektrik Teknikeri    
90     Makine Mühendisi    
91     Makine Mühendisi    
92     Makine Mühendisi    
93     Makine Mühendisi    
94     Makine Mühendisi    
95     Makine Mühendisi    
96     Makine Teknikeri    
97     Makine Teknikeri    
98     Makine Teknikeri    
99     Makine Teknikeri    
100     Harita Mühendisi    
101     Harita Mühendisi    
102     Harita Teknikeri    
103     Kontrol Müh. (Jeoloji, Jeofizik veya Geoteknik Mühendisi)    
 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş; a) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak. b) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II ve B/III grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak. Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: