ONLINE TAKSİT SORGULAMA

İhale Tarihleri

28 Kasım 2017 11:30

İdaremiz Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alım İşi

İDAREMİZ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ ALIM İŞİ
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ

İdaremiz Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/528598
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 - 2124700316
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Yıl süre ile Ankara Hizmet Binası için 9 Adet 18+1, 15 Adet 19+1, 3 Adet 29+1, ve 1 Adet 45+1, İstanbul Hizmet Binası için 17 Adet 16+1, 2 Adet 29+1 kişilik olmak üzere Toplam 47 Adet araç ile Personel Taşıma (Servis) işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul ve Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.11.2017 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler teklifleri ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunacaklardır.
 
a) Yapılacak Personel Taşıma İşinde çalıştırılacak araçlar 2013 model ve daha üst model olacaktır.
 
b) Ankara Hizmet Binası için 9 Adet 18+1, 15 Adet 19+1, 3 Adet 29+1, ve 1 Adet 45+1, İstanbul Hizmet Binası için 17 Adet 16+1, 2 Adet 29+1 kişilik olmak üzere Toplam 47 Adet araç ile işe başlama tarihinden işi bitirme tarihine kadar İdarenin hizmetinde bulunacaktır.
 
c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi’nin 5.ç. maddesinde “İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapılmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır.” şeklinde belirtildiğinden, isteklilerin İdaremiz İstanbul Hizmet Binasında servis hizmetini gerçekleştirmek için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarı ile geçerli İBB TUHİM tarafından verilen "Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi" ni teklif zarfı içerisinde vermesi zorunludur.
 
ç) Personel Taşıma (Servis) işine tahsis edilecek araçların listesini (Bu listede araçlara ilişkin plaka, model yılı, koltuk kapasitesi, uygunluk belgeleri tarihleri vb. bilgileri gösterecek şekilde olacaktır.) belgelerin sunuluş şekline uygun olarak ibraz edecektir.
 
d) Personel Taşıma işinde kullanılacak araçlara ait motorlu araç trafik tescil belgelerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak ibraz edecektir.
 
e) Personel Taşıma işinde kullanılacak araçlara ait Ankara’da çalışacak araçlar için Ankara Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul’da çalışacak araçlar için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uygunluk Belgelerini (Ankara’da çalışacak araçlar için “Özel servis Aracı İzin Belgesi” ve Ticari Taşıt Tanıtma Kartı”; İstanbul’da çalışacak araçlar için “Servis Taşımacılığı Kartı”, “Servis Taşımacılığı Kullanım İzin Belgesi” ve “Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”) ihale tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde belgelerin sunuluş şekline uygun olarak ibraz edecektir.
 
f) İhaleye katılma şartlarında istenen 47 (kırkyedi) araçtan 18 (onsekiz) adedi teklif veren isteklinin kendi öz malı olacaktır.
 
g)  İsteklilerin Ankara için 06 C plakalı 4 adet 18+1 koltuk kapasiteli midibas (k.otobüs), 8 adet 19+1 koltuk kapasiteli midibas (k.otobüs), 3 adet 29+1 koltuk kapasiteli midibas (k.otobüs) ve 1 adet 45+1 koltuk kapasiteli otobüs kendi öz malı olacaktır.
 
ğ)  İsteklilerin İstanbul için 34 plakalı 2 adet 16+1 koltuk kapasiteli minibüs kendi öz malı olacaktır.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde her türlü personel taşıma hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıHalkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.