İhale Tarihleri

27 Nisan 2021 11:30

İdaremiz Elektrik Enerjisi Alımı İşi

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

İdaremiz Elektrik Enerjisi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/190843
 
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli Ankara İlinde Bulunan İdaremiz Hizmet Binaları İçin Toplam 2.000.000 kWh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞININ; ANKARA İLİNDEKİ HİZMET BİNALARI ; 1-İdare Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Üniversiteler Mah. 1597 Cadde No:11 Çankaya/ANKARA Tesisat No: 4003297593 Tek zamanlı ticarethane A.G. (Alçak gerilim) 2-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığı Adresi: Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:5 Çankaya/ANKARA Tesisat No: 4003529809 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 3-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:6 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003529811 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 4-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Eskişehir Yolu Onuncu (10) Kilometre Lodumlu-Yenimahalle/ANKARA Tesisat No:4001617218 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 5-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev. No:3 A/18 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000921205 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 6-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/22 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002511336 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 7-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/28 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002249034 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 8- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/43 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4001740849 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 9- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/46 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000484985 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 10- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/47 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4001268446 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 11- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/54 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002907226 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 12- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/60 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000265235 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 13- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:8/63 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000062232 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 14- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/64 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002749271 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim)
c) Teslim tarihi : İhale dokümanın da belirtilen esaslar dahilinde tedarikçi mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 01.07.2021 tarihinden itibaren 12 (on iki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür. İŞİN BAŞLAMA TARİHİ:01.07.2021 Saat:00:00:01 İŞİN BİTİŞ TARİHİ:30.06.2022 Saat:24:00:00

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.04.2021 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin EPDK'nin yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren  lisanslarından birini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurumlarına  veya Özel sektörde yapılan Elektrik Enerjisi Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.